Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2016

Reposted fromgruetze gruetze viabzium bzium
5063 d37d 500
Alice Tye
Reposted fromkeeplooking keeplooking
Reposted fromFlau Flau viakeeplooking keeplooking
Wszyscy mamy dwa życia.To drugie zaczyna się
w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno.
— Konfucjusz

September 20 2016

1691 3178
Reposted fromrichardth richardth viakoni koni
4415 29f2 500
Reposted frommisterpeter misterpeter
4402 42ff 500
Reposted fromretaliate retaliate viaolakocie olakocie
4929 5547 500
Reposted fromFienrira Fienrira viablueberries blueberries
4551 23bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabreakaway breakaway
1576 59e1 500
Reposted fromzuzy zuzy viabreakaway breakaway
9576 84e2
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaaneth aneth
8075 a930 500
Reposted fromanomaliemyslowe anomaliemyslowe viaaneth aneth
6851 20bf
Reposted fromdelain delain viaaneth aneth
Wiesz co jest jedną z nieodłącznych cech dorosłości?                
Samotność.
W najważniejszych chwilach życia jesteśmy sami. Nikt za Ciebie nie zdecyduje co zrobić. Musisz to wziąć na siebie.
— M. Szwaja
Reposted fromniezapominajka niezapominajka viaolakocie olakocie
3485 1569
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viamefir mefir
4511 2fd8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
3394 1188
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl